1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn đề nghị phân tích ADN

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền

Tên tôi là:

Năm sinh:

Giới tính:

Nam Nữ

Số điện thoại:

Email:

Địa chỉ:

Đề nghị công ty phân tích ADN và xác định mối quan hệ huyết thống cho những người có mẫu trong bảng dưới đây:

STT Họ và tên mẫu Năm sinh Quan hệ giả định Loại mẫu
1 Xóa
2 Xóa

Tổng phí xét nghiệm: 0VNĐ

+ Thêm người có mẫu xét nghiệm
Để quá trình xét nghiệm và trả kết quả được thực hiện, tôi cam đoan:

1. Thông tin về tất cả các mẫu mà tôi cung cấp theo bảng trên đều hoàn toàn đứng sự thật.

2. Việc thu mẫu được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Công ty.

3. Đây là yêu cầu xét nghiệm của tôi một cách tự nguyện, mang tính chất cá nhân, không sử dụng trong tranh chấp, tố tụng.

4. Tôi đã đọc và chấp nhận Các Điều khoản và Điều kiện của công ty GENTIS và tôi đồng ý để công ty thực hiện các phân tích ADN với các mẫu trên.

Nhận kết quả bằng:

Tự đến lấy Thư đảm bảo Qua E-mail Nhận trực tuyến
Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng dịch vụ
Hoàn tất đăng ký